Kancelaria Notarialna

Notariusz Karolina Ociepa-Szostek

Rola Notariusza

Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, sporządzone przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

• sporządza akty notarialne
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
• podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
• sporządza poświadczenia
• doręcza oświadczenia
• spisuje protokoły
• sporządza protesty weksli i czeków
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Sprawdź ofertę naszej kancelarii

Oferujemy fachowe i rzetelne wykonanie czynności notarialnych

Notariusz Karolina Ociepa-Szostek świadczy usługi zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 164).
Kancelaria Notarialna Notariusz Karoliny Ociepa-Szostek mieści się w budynku "Dębowa Przystań" przy ul. Kilińskiego 72/74 w bezpośrednim sąsiedztwie II LO im. R. Traugutta.

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Karolina Ociepa-Szostek
42-218 Częstochowa
ul. Kilińskiego 72/74, lok. 1
tel.: 34 322 70 96
fax: 34 322 70 96
tel.kom. 691 222 388
©2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez NET-PATRON

Search